СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2018 Г.

22 януари 2019

ГОДИШНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ И КОНЦЕСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2019г. ПО ДОГОВОРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ СЕ ИНДЕКСИРАТ СЪС СРЕДНОГОДИШНИЯ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2018г.

 

Министерство на туризма уведомява концесионерите и наемателите на морски плажове, че според официално представена от Националния статистически институт (НСИ) информация средногодишната инфлация за 2018 г. е 2,8%.

Съгласно Методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове, размерът на годишната наемна цена за всеки морски плаж се индексира всяка година с годишния инфлационен индекс за годината, предхождаща календарната година на определяне на годишната наемна цена, по формула съгласно чл. 8 от Методиката.

Дължимата наемната цена за 2019 г. следва да се заплати в срок до 15.02.2019 г., съобразно договорните разпоредби.

Съгласно Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове, размерът на годишното концесионно плащане за всеки морски плаж се индексира всяка година с годишния инфлационен индекс за годината, предхождаща календарната година на определяне на годишната наемна цена, по формула съгласно ч. 10 от Методиката.

Дължимото концесионно възнаграждение за 2019 г. следва да се заплати в срок, както следва:

  • за първа вноска до 31.05.2019г. съобразно договорните разпоредби;

  • за втора вноска до 30.11.2019г. съобразно договорните разпоредби;

 

Банковата сметка на Министерството на туризма е:

IBAN –BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon