Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, находящ се в община Бяла, област Варна

28 май 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ отделена част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, находящ се в община Бяла, област Варна, с обща площ на частта в размер на 4 887 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 07598.307.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Бяла, община Бяла, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-47/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1447/08.07.2014 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Бяла – Централен 1, 2, 3“ лист № 5, приета с Протокол № 4/11.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 4 767 кв.м. и е индивидуализирана с точки по границите от № 1 до № 43 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 10 кв.м., представляващи затревена площ и площта, заета от камъни в размер на 110 кв.м.

Отделената част от морски плаж „Бяла - Централен 1“ е с дължина на бреговата линия 220 метра и с точки по границите, определящи общата площ на отделената част от морския плаж от № 1 до № 45 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

        Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

 Начална цена на обекта –  4 218,97 лв. /четири хиляди двеста и осемнадесет лева и деветдесет и седем стотинки/.

     Срок на наемното отношение - 5 години

     Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

 Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 29.05.2020 г. до 29.06.2020 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 29.05.2020 г. до 29.06.2020 г. /включително/, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon