Изисквания за съдържанието и оформлението на схемата за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морския плаж