Информация за заинтересованите лица, концесионери и наематели на морски плажове, по отношение на управлението на морските плажове

31 март 2016

Министерството на туризма информира всички заинтересовани лица, че Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е обнародван в бр. 20 на Държавен вестник от 15.03.2016 г. и е в сила от същата дата. Според нормативния документ държавната политика в областта на управлението на морските плажове се осъществява от министъра на туризма. Министърът на туризма има следните правомощия:   

  • осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;
  • организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;
  • прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
  • одобрява схемите за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове, в т.ч. ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8 от ЗУЧК, както и на територията на националните курорти;
  • осъществява контрол по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем.

​В тази връзка, уведомяваме всички заинтересовани лица, концесионери и наематели на морски плажове, че по отношение на управлението на морските плажове следва да се обръщат към Министерството на туризма  на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1 или на телефон +359 2 904 68 13.

На 25.03.2016 г. стартира общественото обсъждане на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. С проекта на постановление се предлага изменение на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, с оглед прехвърлянето на правомощия на министъра на туризма по осъществяване на държавната политика в областта на поддържането и управлението на морските плажове.

Също така се предвижда програмата за организацията на водноспасителната дейност за предстоящия летен сезон 2016 г., придружена със схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове, да се представя за съгласуване от министъра на туризма в срок до 30 април 2016 г.

Дължимите към датата на влизането в сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма. Банковата сметка на Министерството на туризма е:

IBAN –BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon