Годишна наемна цена за морските плажове за 2018 г.

17 януари 2018

 

Наемната цена за морските плажове за 2018 г. се индексира с годишния инфлационен индекс за 2017 г.

 

Министерството на туризма уведомява наемателите на морски плажове, че според официално представена от Националния статистически институт (НСИ) информация годишната инфлация за 2017 г. е 2,1%.

Съгласно чл. 4, ал. 3 от Методика за определяне на минималния размер на наемната цена, размерът на годишната наемна цена за всеки морски плаж се индексира всяка година с годишния инфлационен индекс за годината, предхождаща календарната година на определяне на годишната наемна цена.

Дължимата наемната цена за 2018 г. следва да се заплати в срок до 15.02.2018 г., съобразно договорните разпоредби.

Банковата сметка на Министерството на туризма е:

IBAN –BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon