Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността държавен експерт в отдел „Регулаторни механизми в туристическите дейности“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка