Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявената по чл. 81а от Закона за държавния служител длъжност главен експерт в дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ при Министерството на туризма