Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Концесии и наеми на морските плажове“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ при Министерството на туризма - 1 щатна бройка