Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител, за длъжността главен експерт в дирекция „Управление на финансовите и човешки ресурси“ в Министерството на туризма