Обявление за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Концесии и наеми на морските плажове“, дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ при Министерството на туризма – 1 щатна бройка