Съобщение за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

08 август 2019

Уведомяваме Ви, че следващите изпити за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, ще се проведат през м. октомври, 2019 г.  и м. май, 2020 г.

Кандидатите могат да подават в Министерството на туризма заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Планински водач", с приложени към тях изискуемите документи.

Всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали предварително заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за " Планински водач ", с приложени към тях изискуемите документи, ще бъдат допуснати до явяване на изпит.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" (Наредба № 3), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден и час на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3, конкретният ден, час и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в МТ и се публикуват на официалната интернет страница на МТ.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon