Съобщение за провеждане на втория за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

18 септември 2019

С настоящото уведомяваме, че за предстоящия втори за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ с начална дата 11.11.2019 г. ще бъдат допуснати до явяване на изпит всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 14.10.2019 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, с приложени към него изискуемите документи.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден, час и мястото на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 1, денят, часът, мястото и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon