Съобщение за провеждане на първи за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

27 март 2019

Уведомяваме Ви, че първият за 2019 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще се проведе в периода 22.04.2019 г. – 25.04.2019 г.
Кандидатите могат да подават в Министерството на туризма заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи, най-късно до 02.04.2019 г. /включително/.
Всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали в горепосочения срок заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за "Екскурзовод", с приложени към тях изискуемите документи, ще бъдат допуснати до явяване на изпит.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя конкретния ден и час на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 1, денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в Министерството на туризма и се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon