Допуснати до изпит кандидати (с посочени място, дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност по професията Екскурзовод през м. ноември, 2022 г.