Започна пререгистрацията на лицата, пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България, чиято валидност се удължава до 03.04.2024 г.

13 февруари 2023

Новите регистрационни карти ще се издават от 13.02.2023 г. до 31.03.2023 г.

Старите регистрационни карти ще важат до 31.03.2023 г.
В този период лицата с временна закрила следва да се явят и да представят:

· заявление по образец за подновяване на Регистрационната карта на чужденец с предоставена временна закрила, съдържащо актуален адрес на пребиваване;

· национален документ за самоличност;

· регистрационна карта с валидност до 23.02.2023 г.;

Пререгистрацията ще се извърши в:

· най-близката районна дирекция на МВР (ОДМВР);

· Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) – за гр. София;

· Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на Държавната агенция за бежанците към МС (ДАБ към МС):

· РПЦ – София

адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. “Монтевидео” № 21А;

адрес: София, кв. Военна рампа, ул. „Проф. Иван Георгов” No29;

адрес: гр. София, кв. Враждебна, бул. “Ботевградско шосе” 270.

· РПЦ – с. Баня

адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, местност “Минерални бани” № 17

· РПЦ – гр. Харманли

адрес: гр. Харманли, жк “Дружба” №23.

· Търговски център – с. Пъстрогор

адрес: с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково.

Допълнителна информация може да бъде получена на място в посочените по-горе центрове на ДАБ към МВР, на e-mail: sar@saref.government.bg; в платформата: https://ukraine.gov.bg и на горещите телефони: 02/905-5555; + 380/322-465-075; или на уебсайта на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, за помощ и подкрепа в България https://help.unhcr.org/bulgaria/.

Министерски съвет прие Решение за изменение на РМС № 144 от 10 март 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България, с което действието на временната закрила на разселените лица от Украйна на територията на Република България се удължава с една година, считано до 4 март 2024 г., в съответствие решението на Европейската комисия за удължаване действието на Директивата за временна закрила.

Правителството прие също така Решение за изменение на РМС № 642 от 4 август 2016 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, с което се определя срок за пререгистрация на лицата, разселени от Украйна, с предоставена временна закрила, във връзка с удължаване на срока на временната закрила на територията на Република България до 4 март 2024 г. Процесът по пререгистрация започва в началото на м. февруари 2023 г. и ще продължи до 31 март 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon