Решение №594 от 08.09.2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА (Списък 19 за периодите от 1 юни до 15 ноември 2022 г. и от 1 април до 30 юни 2023г.)

15 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Е  № 594

от 8 септември 2023 година

За одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения
№ 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и решения № 141, 212, 323, 400 и 454 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Одобрява предоставянето на помощ на  лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ за периодите от 1 юни до 15 ноември 2022 г. и от 1 април до 30 юни 2023 г. съгласно приложението – Списък № 19.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon