Решение № 422 от 02.06.2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ И ПРИСПАДАНЕТО ИМ ОТ РАЗМЕРА НА ОДОБРЕНАТА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

07 юни 2023

Р Е Ш Е Н И Е № 422

от 2 юни 2023 година

За одобряване на помощ и за установяване на суми за възстановяване след преизчисление и приспадането им от размера на одобрената помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212, 323 и 400 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

  1. Одобрява предоставянето на помощ на лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България за периода от 1 юни 2022 г. до 31 март 2023 г., след извършено приспадане, където е приложимо, съгласно приложения списък № 16 - неразделна част от настоящото решение.
  2. Установява размера на дължимите за възстановяване надплатени средства по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212, 323 и 400 на Министерския съвет от 2023 г., за периода от 1 юни 2022 г. до 31 март 2023 г. съгласно приложения списък № 17 - неразделна част от настоящото решение.
  3. Лицата съгласно списък № 17, които са предоставяли помощ  и за които е установено, че са получили надплатени средства за предоставеното настаняване с изхранване или само настаняване в периода от 1 юни 2022 г. до 31 март 2023 г. по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, да ги възстановят по бюджета на администратора на помощта в едномесечен срок от получаването на покана за доброволно изпълнение.
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon