Решение № 400 от 29.05.2023 г. за изменения и допълнения при изчисляване/преизчисляване на помощта от администратора за всички отчетни периоди по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

06 юни 2023

Р Е Ш Е Н И Е   № 400

от    29 май    2023 година

За изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212 и 323 на Министерския съвет от 2023 г.

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/EO и за въвеждане на временна закрила, Решение на Европейската комисия за автоматично удължаване на действието на Директивата с два пъти по шест месеца считано от март 2023 г. и Решение № 144 на Министерския съвет от 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изменено с решения № 180 и 240 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212 и 323 на Министерския съвет от 2023 г., се правят следните изменения и допълнения:

В приложение № 1 „Ред за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, в „Раздел V „Разглеждане на заявленията. Контрол.“ се правят следните изменения и допълнения:

1.1. В абзац първи, в изречението „При несъответствие между декларираните от кандидата данни и източниците на служебна информация, изброени по-горе, вторите се приемат за достоверни“ след думата „достоверни“ накрая се поставя запетая и се добавя

„ако:

в предоставената информация от НАП се съдържат данни по отношение на лица, участващи в Програмата, за подадени уведомления за заличаване или за коригиране на погрешно подадени уведомления за сключени трудови договори, или други релеванти данни, администраторът на помощта отчита тези данни при изчисляване на платимия й размер;
 в предоставената информация от Главна дирекция „Гранична полиция“ се сдържат данни за излизане от територията на Република България на лице с временна закрила и не е прекратена регистрацията му в ЕСТИ, администраторът на помощта не верифицира нощувките му в обекта за периода на престоя му извън територията на страната;
 в предоставената информация от ЕСТИ се съдържат данни за настаняване на лице с временна закрила в повече от един обект, администраторът на помощта верифицира нощувките му в предходния обект до датата на регистрация в следващия обект, а в следващия - от датата на регистрацията му там.

При получаване на актуална информация по служебен път от институциите със съответна компетентност администраторът на помощта може да извършва преизчисление на размера на помощта за един или за повече отчетни периода.

След обработване на събраната по служебен път информация администраторът на помощта може да подава данни за целите по т. 21 от Програмата на съответното компетентно ведомство.“

В абзац шести, след изречението „Министърът на туризма въз основа на протоколите на оценителната комисия внася проект на акт на Министерския съвет за предоставяне на помощта на съответните крайни получатели, одобрени за финансиране по Програмата“ се добавя „Администраторът на помощта извършва приспадане от одобрени за изплащане суми на установени за същия кандидат суми за възстановяване по Програмата.”

2. Настоящите изменения и допълнения се прилагат при изчисляване/преизчисляване на помощта от администратора за всички отчетни периоди по Програмата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon