Решение № 665 от 15.09.2022 г. за удължаване до 31 октомври на ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА

16 септември 2022
Изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена с Решение № 535 на Министерския съвет от 2022 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

§ 1. В т. 1 думите „до 30 септември 2022 г.” се заменят с „до 31 октомври 2022 г.”

§ 2. В т. 23 думите „30.09.2022 г.” се заменят с „31.10.2022 г.”

  • 3. Към раздел IV от приложение № 1 се създават нови т. 4 и 5, както следва:

„4. За четвърти отчетен период, обхващащ времето от
1.09.2022 г. до 30.09.2022 г., се кандидатства от 10,00 часа на
1.10.2022 г. до 16,30 часа на 7.10.2022 г.

5. За пети отчетен период, обхващащ времето от 1.10.2022 г. до 31.10.2022 г., се кандидатства от 10,00 часа на 1.11.2022 г. до 16,30 часа на 7.11.2022 г.“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon