Решение № 660 от 29.09.2023 г. за удължаване до 31 декември на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

29 септември 2023

Р Е Ш Е Н И Е  № 660

от 29 септември 2023 година

За изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212, 323 и 454 на Министерския съвет от 2023 г.

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/EO и за въвеждане на временна закрила, Решение на Европейската комисия за автоматично удължаване действието на Директивата с два пъти по шест месеца считано от март 2023 г. и Решение № 144 на Министерския съвет от 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България, изменено с решения № 180 и 240 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212, 323 и 454 на Министерския съвет от 2023 г., се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2.3, трето тире думите „до 30.09.2023 г.“ се заменят с
„до 31.12.2023 г.“.

2. В т. 22 думите „до 30.09.2023 г.“ се заменят с „до 31.12.
2023 г.“.

3. В раздел IV на Приложение № 1 се създават т. 17-19:

„17. За седемнадесети отчетен период, обхващащ настаня-ването от 01.10.2023 г. до 31.10.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 01.11.2023 г. до 16,30 ч. на 07.11.2023 г.

18. За осемнадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.11.2023 г. до 30.11.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 01.12.2023 г. до 16,30 ч. на 07.12.2023 г.

19. За деветнадесети отчетен период, обхващащ настаня-ването от 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 02.01.2024 г. до 16,30 ч. на 08.01.2024 г.“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon