Решение № 507 от 27.07.2023 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОМОЩ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА (Списък 18 за периода от 1 юни 2022 г. до 31 март 2023 г. след извършено приспадане)

28 юли 2023

Р Е Ш Е Н И Е  № 507

от 27 юли 2023 година

За одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212, 323, 400 и 454 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Одобрява предоставянето на помощ на лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България за периода от 1 юни 2022 г. до 31 март 2023 г., след извършено приспадане, където е приложимо, съгласно приложения Списък № 18 – неразделна част от настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на министъра на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon