Решение № 454 от 27.06.2023 г. за удължаване до 30 септември на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

28 юни 2023

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и с решения № 141, 212 и 323 на Министерския съвет от 2023 г., се правят следните изменения и допълнения:

   1. В т. 2.3, трето тире думите "до 30.06.2023 г." се заменят с "до 30.09.2023 г.".

   2. В т. 22 думите "до 30.06.2023 г." се заменят с "до 30.09. 2023 г.".

   3. В раздел IV от приложение № 1 се създават т. 14-16:

"14. За четиринадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.07.2023 г. до 31.07.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 01.08.2023 г. до 16,30 ч. на 07.08.2023 г.

15. За петнадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 01.09.2023 г. до 16,30 ч. на 07.09.2023 г.

16. За шестнадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.09.2023 г. до 30.09.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 02.10.2023 г. до 16,30 ч. на 06.10.2023 г."

   4. Министърът на труда и социалната политика и министърът на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за интеграционни мерки по отношение на разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България.

    5. Решението влиза в сила от 1 юли 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon