Решение № 141 от 23.02.2023 г. - За изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

06 март 2023

Р Е Ш Е Н И Е  № 141

от    23 февруари    2023 година

За изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г.

На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за убежището и бежанците във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/EO и за въвеждане на временна закрила, Решение на ЕК за автоматично удължаване на действието на Директивата с два пъти по шест месеца считано от март 2023 г. и Решение № 144 на Министерския съвет от 2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изменено с решения № 180 и 240 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 95 на Министерския съвет от 2023 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г., се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2.3, третото тире думите „до 24.02.2023 г.“ се заменят с „до 31.03.2023 г.“

2. Създава се т. 11а:

„11а. За извършване на изчисленията по т. 11 администраторът на помощта изисква за един или за повече отчетни периода и по програмата декларация за съответствие от законния представител на кандидата в разумен срок. Декларацията се подписва с квалифициран електронен подпис и се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на адрес: https://edelivery.egov.bg/“.

3. В т. 19 се създава изречение второ:

„Документите по акта на Министерския съвет по т. 10 се предоставят на Националния оперативен щаб с цел подпомагане работата на работните групи.“

4. В т. 22 думите „до 24.02.2023 г.” се заменят с „до 31.03.2023 г.”

5. В раздел IV от приложение № 1 се създава т. 10:

„10. За десети отчетен период, обхващащ периода от 25.02.2023 г. до 31.03.2023 г., се кандидатства от 10 ч. на 03.04.2023 г. до 16.30 ч. на 10.04.2023 г.“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon