Правителството удължава срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до 31 декември 2023 г.

28 септември 2023

Правителството удължава срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до 31 декември 2023 г.

 

Кабинетът прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323 и 454 на Министерския съвет от 2023 г. (РМС).

С Решение № 317 от 2022 г. Министерският съвет приема Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Срокът на Програмата е удължаван няколко пъти, като съгласно Решение № 454 на Министерския съвет от 27.06.2023 г. той изтича на 30 септември 2023 г.

Със Заповед № Р-166 от 04.09.2023 г. на министър-председателя на Република България е създадена работна група за разработване на Програма за хуманитарно подпомагане и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Проектът на нова Програма е на финален етап на разработване, като предстои да бъдат проведени процедури за неговото съгласуване и одобряване от Министерския съвет, което изисква съответен период от време. С новата Програма ще се очертаят мерките по приоритетни области, които да осигурят възможност за живот и реализация на лицата с предоставена временна закрила в Република България, с произтичащите от това права и задължения.

Поради това с приетото Решение, срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665,856,909,963, 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141,212,323 и 454 на Министерския съвет от 2023 г. се удължава до 31 декември 2023 г. при действащите в момента условия. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon