Министерство на туризма с насоки към хотелиерите във връзка с програмата за подпомагане на украински граждани с временна закрила в България

14 юни 2023

Работи се по удължаване на програмата до края на 2023 година

Във връзка със зачестили въпроси относно Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България, министерство на туризма напомня:

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – само за настанени лица с предоставена временна закрила, за които е изпълнено всяко едно от следните условия:

  • към 31.10.2022 г. са се ползвали от Програмата и към същата дата са били настанени в категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване;
  • в периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. са продължили да се ползват от Програмата и за същия период са били настанени в същото категоризирано/регистрирано в Националния туристически регистър място за настаняване, в което лицето е било настанено към 31.10.2022 г., тоест, не са се премествали;
  • през периода от 16 ноември 2022 г. до 24 февруари 2023 г. продължават да са в същото място за настаняване, в което са били настанени към 31.10.2022 г. или са били преместени по изключение в друго категоризирано или регистрирано място за настаняване с решение по инициатива и преценка на Националния оперативен щаб към Министерския съвет (НОЩ). Условията и редът за това се определят от НОЩ.
  • в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър – важи само за новонастанени лица с предоставена временна закрила при условията на плана за действие при временна закрила в Република България, настанени по изключение с решение на НОЩ, което се извършва с цел събиране на членовете на едно семейство по смисъла на Директива 2001/55/EO на Съвета от 20 юли 2001 година и Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година или за постигане на друга легитимна цел.

Министерство на туризма напомня на хотелиерите няколко важни обстоятелства, които не трябва да забравят, за да бъдат изрядни в документацията, необходима за получаване на помощите:

  • Не може да се приемат в места за настаняване и подслон новопристигнали лица от Украйна, които искат да се възползват от Програмата, без решение и разрешение от НОЩ.
  • Задължително е данните на лицата с временна закрила по Програмата да се въвеждат в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). Това трябва да става не по-късно от 24 часа след тяхното настаняване или напускане.
  • Относно издадената от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“ - при преиздаването ѝ от ДАБ новият номер задължително се въвежда в ЕСТИ, на мястото на номера на предходната карта.

Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България ще бъде удължена след изтичането ѝ в края на юни. Работи се по продължаването ѝ до края на 2023 г., като за измененията, правилата и реда на действието ѝ ще бъде предоставена своевременно информация след решение на Министерския съвет.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon