Решение № 323 от 27.04.2023 г. за удължаване до 30 юни на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

26 април 2023

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и Решения № 141 и 212 от 2023 г. С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30 юни 2023 г. при действащите в момента условия.

Въвежда се допълнителна мярка за ефективен контрол при администрирането на помощта по линия на програмата за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на войната в Украйна

Министерският съвет прие Решение за допълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна, приета с РМС № 145 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 181, 239, 241, 298 и 423 от 2022 г.

Във връзка с финализиране на разплащанията по Програмата и с оглед коректното верифициране на окончателните дължими суми към участниците, се въвежда допълнителна мярка за ефективен контрол при администрирането на хуманитарната помощ, а именно представяне на попълнена Декларация за съответствие по образец съгласно Приложение № 4 към Програмата.

Декларацията се предоставя от законния представител на лицето, извършващо дейност в обекта, при поискване от администратора на помощта - Министерството на туризма. Същата се подписва с квалифициран електронен подпис и се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване.

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и решения № 141 и 212 на Министерския съвет от

2023 г., се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 2.3, третото тире думите „до 30.04 2023 г.“ се заменят с „до 30.06.2023 г.“.
  2. В т. 22 думите „до 30.04.2023 г.“ се заменят с „до 30.06.
    2023 г.“.

3. В раздел IV от приложение № 1 се създават т. 12 и 13:

„12. За дванадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 01.06.2023 г. до 16,30 ч. на 06.06.2023 г.

13. За тринадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.06.2023 г. до 30.06.2023 г., се кандидатства от 10,00 ч. на 03.07.2023 г. до 16,30 ч. на 07.07.2023 г.“

4. Решението влиза в сила от 1 май 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon