Решение № 212 от 23.03.2023 г. за удължаване до 30 април на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

23 март 2023

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Програма), приета с РМС № 317 от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 141 на Министерския съвет от 2023 г.

С Решението се удължава срокът на действие на Програмата до 30 април 2023 г. при действащите в момента условия.

Определя се и срокът на валидност на издадената регистрационна карта на чужденците, на които е предоставена временна закрила от Държавна агенция за бежанците - до 4 март 2024 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

В Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решение № 141 на Министерския съвет от 2023 г., се правят следните изменения и допълнения:

В т. 1 след думите „Държавна агенция за бежанците“ се добавя
„със срок на валидност до 4 март 2024 г.“
В т. 2.3, третото тире думите „до 31.03 2023 г.“ се заменят с
„до 30.04.2023 г.“
В т. 22 думите „до 31.03.2023 г.“ се заменят с „до 30.04.2023 г.“

4. Към раздел IV от Приложение № 1 се създава т. 11:

„11. За единадесети отчетен период, обхващащ настаняването от 01.04.2023 г. до 30.04.2023 г., се кандидатства от 10 ч. на 02.05.2023 г. до
16.30 ч. на 10.05.2023 г.“

5. Решението влиза в сила от 1 април 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon