Искане за отпускане на рекламни материали и сувенири за нуждите на външни на МТ потребители

01.01.2015

Разходването на рекламни материали и сувенири се осъществява на основание попълнено Искане за отпускане на рекламни материали и сувенири за нуждите на външни за МТ потребители. Исканията се депозират в деловодството на MТ (гр. София, ул. "Съборна" 1) или на електронната поща edoc@tourism.government.bg за одобрение от директор на дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" или министър на туризма според заявеното количество.

Одобрените за отпускане количества рекламни материали и сувенири се получават в Националния туристически информационен център на Министерство на туризма на адрес: гр. София, пл. "Св. Неделя" 1.

Можете да изтеглите бланка с искането тук.

Забележка: Изтеглената бланка може да бъде попълнена електронно, като може да бъде и подписана електронно с КЕП.