Национален парк "Рила" стана на 25 години

17 март 2017

Един от най-големите паркове в Европа и на Балканите, разположен в Рила планина, навърши 25 години от създаването си. Най-напред с цел опазване на биологичното разнообразие и на редките и застрашени видове и екосистеми в най-високата планина на Балканите (връх Мусала - 2925 м) паркът е обявен за народен с обща площ 107 923,7 хектара. Няколко години по-късно, през 1999-а, по-голямата част от него -81 046,0 хектара, е прекатегоризирана в Национален, а останалата в Природен парк "Рилски манастир".

Територията на парка включва резерватите "Парангалица", "Скакавица", "Ибър" и "Централен рилски резерват", най-защитените от човешката дейност естествени екосистеми с характерните за тях забележителни диви растителни и животински видове. Те са включени в списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати. Около 95 % от горите със смърч, ела и бяла мура са естествени, със средна възраст около 100 години, а разнообразието определя важното място на парка в екологичната мрежа "Натура 2000".

По думите на Кирил Стамболиев, експерт "Фауна" към Националния парк, "биологичното разнообразие в Рила е изключително богато - около 1400 вида висши растения. Високата консервационна значимост на парка се определя и от богатството на реликтите - 105 вида, и ендемитите - 36 балкански и 21 български, като 3 от тях се срещат само в Рила. Това са рилската иглика, павловското шапиче и рилският ревен".

Национален парк "Рила" е едно от най-значимите и най-сигурни убежища за кафява мечка в България. Рила е дом на най-голямата популация на балканската дива коза у нас, тук е най-високо разположената колония на лалугерите, едно от четирите находища на редкия алпийски тритон. Тук живеят повече от 100 вида птици - скалният орел, пернатоногата кукумявка, глухарят, планинският кеклик.

В парка се съхраняват 38 на сто от срещащите се в България растения, 80 на сто от безгръбначните животни, 80 на сто от езерната флора и фауна и 20 на сто от сухоземните гръбначни животни.

Уникалните природни красоти, наличието на хижи и заслони, мрежата от туристически и еко пътеки са сред любимите маршрути за туристите. Там са и най-предпочитаните ски писти, в курортите Боровец и Мальовица. Всяко лято от 1 до 23 август край Рилските езера се провежда и лятната духовна школа, основана от Учителя Петър Дънов.

На 19 август Бялото братство посреща изгрева на Молитвения хълм в Рила, тъй като се смята, че именно в този ден слънцето притежава магическа сила. За съжаление, всяка човешка намеса влияе върху екосистемата, както и на флората и фауната в парка. След откриването на лифт до Рилските езера напливът към тях не стихва по цяло лято, като през август там прииждат 2000 души само за един ден.

Според управата на парка сериозен проблем е и паленето на огън. Това не само замърсява околната среда, но и унищожава почвата и растителните видове. За съжаление, охраната на парка трудно може да предотврати такива нарушения заради огромната площ на Националния парк. Затова от парка разчитат повече на добросъвестността на посетителите. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!