Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма

27 ноември 2018

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма.

В съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление, заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието, се публикава за обществено обсъждане на интернет страницата на МТ и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 14 дни, с оглед необходимостта от изпълнение на задължението по §3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи за привеждане на структурата на Инспектората в съответствие с чл. 6, ал. 3 от същата в срок до 01.01.2019 г.

Предложения може да изпращате до 11 декември 2018 г., включително, на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg.

 

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon