Стартира първата процедура по ОПОС 2014-2020 с краен срок на подаване на проектни предложение август 2016 г.

11 август 2015

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ обяви първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Процедурата е за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. Ще се финансират и мерки за осигуряване на необходимото оборудване,  съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени, е  97 791 500 лв.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е да се намали количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране, както и по-ефективното използване на отпадъците като ресурс.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.

Одобрените от министъра на околната среда и водите насоки за кандидатстване с приложенията към тях, както и информация за получените становища и предложения в резултат от общественото обсъждане и степента на отразяването им, са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню:  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. , както и на единния информационен портал eufunds.bg.

http://ope.moew.government.bg/bg/news/newsdetail/from/current/id/735

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon