Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027

29 май 2023

Стартира Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България- Северна Македония 2021-2027.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 1.2 „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие“ от Териториалната стратегия.

Специфична цел 1.2 се основава на следните области на интервенция:

 • Мобилност и свързаност, вкл. алтернативна мобилност;
 • Брандинг и маркетинг на туристически продукти в трансграничния регион;
 • Повишаване на заетостта в туристическия сектор и засилване на връзките между туризма и природно-културните обекти;
 • Дейности за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор.

Покана 1 накратко:

 • Териториален фокус на поканата – целият трансграничен регион на програмата България-Северна Македония 2021-2027 (областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточен, Източен и Югоизточен район в Република Северна Македония);
 • Фокус на поканата - широк кръг от дейности в развитието на туризма – мобилност, свързаност, брандинг, маркетинг, заетост в туристическия сектор, укрепване на връзките между природни и културни обекти, както и между туризма и околната среда;
 • Процес на кандидатстване – протича в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems - https://jems-bgmk.mrrb.bg/), където кандидатите трябва да се регистрират и да създадат ново заявление за проект. Кандидатите прилагат формуляра за кандидатстване на концепцията, заедно с бюджетната прогноза, писмо за ангажимент и план за степента на готовност на проекта към приложенията в Jems проектна идея. Пълните предложения за проекти се подават след покана;
 • Основни характеристики на идеята за проекта/концепцията – очаква се многосекторните партньорства между заинтересованите страни от България и Република Северна Македония да доведат до решения за стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват, където трансграничното въздействие играе централна роля;
 • Действия по проекта – задължителна комбинация от инвестиции (строителство и/или доставки) и меки дейности (напр. услуги); тематичният фокус на действията трябва да бъде напълно и логично съобразен с целта/ите на проектната идея. Кандидатите трябва да знаят, че параметрите на проектната идея, които подлежат на оценка, не могат да бъдат променяни при подаване на пълни проектни предложения;
 • Участници в проекта (водещ партньор и проектни партньори) – местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи); ММСП; НПО; академични, изследователски, обучителни и културни институции. Всички партньори по проекта трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорството по проекта трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион;
 • Разходи за проекта – при кандидатстване с концепции не се изисква представяне на подробен бюджет на проектната идея. Това, което е необходимо по време на процеса на идентифициране на идеята за проект, е обща бюджетна оценка на разходите по разходна категория и по партньор по проекта;
 • Финансови аспекти – мин. €500 000 и максимум €1 000 000 за проектна идея. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100%, но разпоредбите de minimis се прилагат за всички партньори по проекта. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи;
 • Продължителност на проекта – максимум 24 месеца.

 

Повече информация и документи за кандидатстване по Поканата може да намерите на:

http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/2021-2027-integrated-territorial-stategy-news/startira-purvata-pokana-za-proektni-predlozheniya-po

Общият бюджет на поканата е 8 143 233 евро.

Крайният срок за подаване на концепциите в Jems е 24 юли 2023 г, 17:00 EEST (16:00) CEST.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon