Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Турция 2021-2027

29 май 2023

Стартира Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България-Турция 2021-2027.

Кандидатстването се извършва с идеи за проекти, които допринасят за постигането на Специфична цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“.

Специфична цел 1 се основава на следните области на интервенция:

 • Конкурентоспособност и бизнес среда;
 • Дигитализация и климатична неутралност на местната икономика;
 • Пригодност за заетост и адаптивност към пазара на труда;
 • Туризъм;
 • Екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал

 

Покана 1 накратко:

 • Териториален фокус на поканата – целият трансграничен регион на програмата България-Турция 2021-2027 (областите Бургас, Ямбол, Хасково и провинциите Одрин и Къркларели).

 

 • Цел на поканата – подкрепа на идеи за проекти, които разработват и използват трансгранични решения за стимулиране на икономическия растеж на целевия регион в съответствие със стратегическа цел 1 от Териториалната стратегия на програмата, приета от Съвета за управление на стратегията на 2 декември 2022 г.

 

 • Фокус на поканата - широко тематично покритие (конкурентоспособност, зелена и цифрова трансформация, заетост, туризъм) - за насърчаване на интегрираното териториално развитие.

 

 • Процес на кандидатстване – протича в Съвместната електронна система за наблюдение (Jems - https://jems-bgtr.mrrb.bg/), където кандидатите трябва да се регистрират и да създадат ново заявление за проект. Кандидатите прилагат формуляра за кандидатстване на концепцията, заедно с бюджетната прогноза, писмо за ангажимент и план за степента на готовност на проекта към приложенията в Jems за тяхната проектна идея. Пълните предложения за проекти се подават след покана.

 

 • Основни характеристики на идеята за проекта/концепцията – очаква се многосекторните партньорства между заинтересованите страни от България и Турция да доведат до решения за стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват, където трансграничното въздействие играе централна роля.

 

 • Действия по проекта – задължителна комбинация от инвестиции (строителство и/или доставки) и меки дейности (напр. услуги); тематичният фокус на действията трябва да бъде напълно и логично съобразен с целта/ите на проектната идея.

 

 • Участници в проекта (кандидат и партньори) – местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи и нормативни органи); ММСП; НПО; академични, изследователски, обучителни и културни институции. Водещите партньори трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 3 години преди кандидатстването. Партньорите по проекта трябва да бъдат регистрирани и да работят в района на програмата поне 2 години преди кандидатстването. Партньорството по проекта трябва да се състои от поне един партньор от всяка страна на граничния регион.

 

 • Разходи за проекта – при кандидатстване с концепции не се изисква представяне на подробен бюджет на проектната идея. Това, което е необходимо по време на процеса на идентифициране на идеята за проект, е обща бюджетна оценка на разходите по разходна категория и по партньор по проекта.

 

 • Финансови аспекти – мин. €500 000 и максимум €1 000 000 за проектна идея. Интензитетът на безвъзмездната помощ е 100%, но разпоредбите de minimis се прилагат за всички партньори по проекта. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставки) на проектната идея трябва да бъде не по-малко от 70% от общите допустими разходи.

 

 • Продължителност на проекта – минимум 12 месеца и максимум 24 месеца.

 

Повече информация и документи за кандидатстване по Поканата може да намерите на:

http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/integrated-territorial-strategy-calls-proposals-news/startira-purvata-pokana-za-proektni

Общият бюджет на поканата е 13 423 529 евро.

Крайният срок за подаване на концепциите в Jems е 24 юли 2023 г., 17:00 EEST.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon