Публикувани са документи във връзка с предстояща втората покана за набиране на проекти по Програма „Дунав“ 2014-2020 г.

16 март 2017

Втората покана за набиране на проекти по транснационалната Програма „Дунав“ 2014-2020 г. се планира да бъде официално обявена през пролетта на 2017 г.

С цел информиране на потенциалните кандидати за поканата и за нейните специфики е проведен семинар на 09.02.2017 г. в гр. Будапеща, Унгария. Всички презентации и информационни видеа, създадени по време на семинара са публикувани тук: http://www.interreg-danube.eu/calls/dtp-project-requirements.

На 09.03.2017 г. в София се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Втората покана за набиране на проектни предложения. Презентациите от националния информационен ден могат да бъдат свалени от тук.

Втората покана за набиране на проекти ще бъде отворена за следните специфични цели, като за някои от тях съществуват ограничения за финансиране по някои от темите:  

Специфична цел 1.1. Подобряване на рамковите условия за иновации ще бъде отворена ограничено до комерсиализация на резултатите от научните изследвания и трансфер на технологии; политики на клъстерите и транснационално клъстер сътрудничество, базирани на интелигентни подходи за специализация; управление на права върху интелектуална собственост за подкрепа на иновациите.

Специфична цел 1.2. Увеличаване на компетенции за бизнес и социални иновации ще бъде отворена без ограничения.

Специфична цел 2.1. Насърчаване на устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси ще бъде отворена ограничено до предотвратяването на наводнения (системи за мониторинг / ранно предупреждение; превантивни решения) и / или за управление на качеството на водите (напр. хармонизирани системи и решения за наблюдение и оценка, мерки за намаляване на замърсяванията, по-ефективни решения за третиране на отпадъчни води).

Специфична цел 2.2. Насърчаване възстановяването и управлението на екологични коридори, ще бъде отворена без ограничения.

Специфична цел 2.3. Укрепване на транснационалното управление на водите и предотвратяване на риска от наводнения, ще бъде отворена без ограничения.

Специфична цел 2.4. Подобряване на готовността за управление на риска от бедствия, ще бъде отворена без ограничения.

Специфична цел 3.1. Подкрепа за екологично чисти и безопасни транспортни системи и балансиран достъпност до градските и селските райони, ще бъде отворена ограничено до мулти / интермодалност (включително, но не само за железопътния и въздушния транспорт), безопасност на транспорта, модернизация на автопарк, свързаност на селските райони и подобряване на обществения транспорт.

Специфична цел 3.2. Подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност, ще бъде отворена без ограничения.

Поканата за набиране на проектни предложения няма да бъде отворена за специфична цел 4.1 Подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните предизвикателства пред обществото.

С оглед подкрепа на потенциалните кандидати при подготовката на предложенията им, документите, касаещи покана са публикувани на официалния сайт на програмата http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals. Секцията, посветена на поканата ще бъде актуализирана и допълвана с допълнителни документи и информация, когато поканата бъде обявена официално.

Национално звено за контакт за Република България е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/dunav-2014-2020/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon