Публикувана е първа покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020”

02 февруари 2017

Първата покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ стартира на 31 януари 2017 г. с краен срок 31 май 2017г. (24:00 ч., GMT + 2).

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични цели и приоритетни оси на Програмата:

Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн

  • Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“
  • Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната среда и съвместна действия за намаляване на отпадъците в морските води в басейна на Черно море           

  • Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
  • Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Общата сума на средствата предоставени от фонда на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) в Първа покана за набиране на проектни предложения е 19 655 625,60 евро.

Предоставените безвъзмездни средства по ЕИС ще възлизат до 92 % от общите допустими разходи на проекта. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Бюджетът на проектите следва да бъде съобразен с минималните и максималните параметри на съответния приоритет:

Приоритет

Минимален размер

Максимален размер

Приоритет 1.1 „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

500 000

1 500 000

Приоритет 1.2 „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

300 000

700 000

Приоритет 2.1 „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“

500 000

1 000 000

Приоритет 2.2 „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

300 000

1 000 000

Заявленията за проектни предложения се попълват и подават по електронен път чрез Електронната система за наблюдение на програмата (e-MS) - http://ems-bs.mdrap.ro

Пакетът с документите за кандидатстване ще бъде публикуван на уебсайта на програмата - http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon