Публикувана е покана за набиране на проектни предложения - EACEA 04/2017, в рамките на програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейската комисия

06 февруари 2017

Поканата за набиране на предложения e организирана в три лота:

1 лот - Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения

Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства относно нуждите от умения и недостига на такива в определен икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали в сферата на ПОО или друг сектор в образованието и обучението.

 

2 лот - Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на ПОО

Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически сектор чрез разработване на учебни планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение. Плановете и методологиите за обучение трябва да включват стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат транснационалната мобилност на учащите.

 

3 лот - Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уменията

Планът за сътрудничество в сектора по отношение на уменията е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигуряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори. Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна, морска технология, космическа и гео-информация, кожени изделия, текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.

 

От партньорите по проекта се изисква да сформират консорциум на ниво ЕС за даден сектор с цел сътрудничество по отношение на уменията и прилагане на конкретни действия, основани на търсенето. Съюзът трябва да бъде ориентиран към отрасъла и да включва други съответни заинтересовани страни, като организации, осигуряващи образование и обучение, социални партньори, клъстери и мрежи, изследователски институти, статистически служби, служби по заетостта и органи за квалификация.

 

По отношение на лот 3, секторният съюз на уменията трябва да обхваща поне 6 държави по програмата и да включва най-малко 12 организации, като поне 5 от тях са представители на предприятия, отрасъл или сектор (напр. камари или търговски асоциации) и поне 5 са организации, предоставящи образование и обучение.

 

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде 28 млн. евро (1 млн. евро за лот 1, 3 млн. евро за лот 2 и 24 млн. евро за лот 3).

 

Максимална стойност на безвъзмездна финансова помощ по лот 3 е в размер на максимум 4 000 000 евро, като се очаква да се финансират приблизително 6 предложения. Може да бъде избрано само 1 предложение за пилотен сектор.

 

Крайният срок за подаване на заявления за кандидатстване е 2 май 2017 г. 12:00 на обяд (Брюкселско време).

 

Повече информация за поканата за набиране на предложения, изискванията за кандидатстване и други приложими документи, може да се намери на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon