Публикувала покана за обявяване на процедура за набиране на заявления за изразяване на интерес по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.