Проведе се първо заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

17 март 2023

На проведеното на 16.03.2023 г. в хотел „Милениум“ в град София първо заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. беше одобрен проекта на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по ОПРР 2014-2020 и ПРР 2021-2027. Процедури за около 2 млрд. лева ще бъдат обявени до края на годината по Програма „Развитие на регионите“, което представлява около 65% от общия бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. Предвижда се през четвъртото тримесечие на 2023 г. да бъдат отворени успоредно процедури за проекти, вкл. за развитие на туризма, както по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ (насочен към широк кръг заинтересовани страни от 10-те градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград), така и по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ (насочен към широк кръг заинтересовани страни на територията на 40 общини: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански, а по отношение на туризма – и допълнително в рамките на още 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г.). Мерките за подпомагане ще бъдат насочени към държавни органи, областни администрации и общински власти, представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации) и представители на бизнеса (предприятия), научната общност, сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост като се предвижда да включват разходи за СМР, активи, услуги и др. Новото в настоящия програмен период е възприетия подход на „Интегрирани териториални инвестиции“ предвиждащ подкрепата да е разделена на две фази, като първата ще е кандидатстване с концепции, в която важна роля имат регионалните съвети за развитие, сред чиито членове участват различни заинтересовани страни със задачата да приоритизират инвестициите спрямо нуждите в съответния регион. Това изисква активна предварителна работа по създаване на партньорства и формиране на интегрирани проектни идеи в периода преди официалното стартиране на процедурите за прием.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon