Проект на Указания за кандидатстване по схемата за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

12 ноември 2021

Министерството на туризма публикува за запознаване Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04. и приложения към тях.

Документите са публикувани в предварителен порядък, с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

Кандидатстването по мярката ще бъде възможно след приемане от Министерския съвет на Постановлението за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04. и обнародването му в Държавен вестник.

Документите за запознаване включват:

Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-05

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon