Покана за участие в обучение по проект “Integrated Tourism Offer”

12 ноември 2020

Покана за участие в обучение по проект “Integrated Tourism Offer”

 

Проектът “Integrated Tourism Offer” е подаден по втората покана по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, съвместно с партньор от Сърбия, AZBUKI.

Проектът е по специфична цел 1.3 „Хора за хора“, като основната му цел е да се промотира туристическата атрактивност на трансграничния район с акцент върху подобряване на достъпността на продуктите и услугите в сектора.

Проектът стартира през месец юни 2020 г., като срокът му на изпълнение е 15 месеца.

В рамките на проект „Интегрирана туристическа оферта“ се отваря покана за участници, представляващи туристически партньорства с минимум двама партньори (напр. туристически служители, къщи за гости, представители на малки семейни хотели и хостели, туристически организации, местни власти в сферата на туризма и т.н.) от трансграничния регион на България и Сърбия в областите Кюстендил, Перник, Враня и Ниш.

Обучението за популяризиране на туризма има за цел да развие капацитета на 16 представители на туристическите партньорства за интегрирана туристическа оферта.

 

Обучение ще се проведе в гр. Кюстендил, България, когато налице е минимален риск от COVID-19 и при изпълнение на всички препоръчителни здравни мерки.

Повече информация относно проекта, може да получите и чрез запитване на електронна поща:  office@azbuki.net.

 

Поканата е изготвена със съдействието на Европейския съюз чрез програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия, CCI № 2014TC16I5CB007. Съдържанието на тази покана е изцяло отговорност на автора и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява мнение на Европейския съюз.

За достъп до поканата, моля използвайте следния линк:

http://www.azbuki.org/public-call-for-participants-for-the-training-on-tourism-promotion/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon