Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

05 април 2023

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“.

Специфичните цели на поканата са:

  • Повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на нови технологии;
  • Насърчаване на мерките за адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването.

Допустими бенефициенти са национални, регионални или местни публични власти, висши учебни заведения и изследователски центрове, училища/центрове за образование и обучение, агенции за развитие, НПО и граждански сдружения, организации за подкрепа на бизнеса, включително и такива в областта на туризма. България участва в програмата със Североизточен и Югоизточен район за планиране (областите: Варна, Добрич, Търговище, Шумен,  Бургас, Сливен, Ямбол, и Стара Загора).

 

Разполагаемият бюджет по поканата е 35,4 милиона евро.

Ще бъдат подкрепяни два типа проекти:

  • Стандартни проекти, насочени към по-сложни предизвикателства. Бюджет - 500 001 – 1 500 000 евро; мин. 4 – макс. 6 партньора от поне 3 държави. Продължителност до 30 месеца.
  • Малки проекти – насочени към тестване на конкретни иновативни решения чрез пилотни действия в малък мащаб, иницииране и укрепване на мрежи и обмен на най-добри практики. Бюджет 200 000 – 500 000 евро. мин. 3 – макс. 4 партньора от поне 3 държави. Продължителност до 18 месеца.

 

Крайният срок за електронно подаване на проектни предложения е 4 юли 2023 г. 12:00 часа (Централно европейско лятно време- CEST - Paris time).

За разясняване на процеса на кандидатстване са предвидени серия от информационни събития, като първите са:

  • Webinar "Application pack for regular projects", на 6 април 2023 г.
  • Webinar "Application pack for small scale projects", на 11 април 2023 г.

 

Подробна информация може да получите на следния интернет адрес:

https://blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon