Отворена е процедура за кандидатстване по Дунавския фонд за стратегически проекти

19 януари 2017

Отворена е процедура за кандидатстване по Дунавския фонд за стратегически проекти (DSPF). Той е нов инструмент, насочен към подкрепа на изпълнението на транснационални стратегически проекти, в съответствие с целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), със специфична добавена стойност на връзките между политиката за сближаване и политиката за разширяване.

Крайният срок за кандидатстване е 15 февруари 2017 г. Формулярите за кандидатстване трябва да се изпращат по електронна поща до координаторите на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион: l.sirakov@tourism.government.bg и mihaela.florea@mdrap.ro.

Пакетът за кандидатстване, заедно с Насоките за кандидатстване, може да бъде свален от официалния интернет сайт на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион на адрес: http://www.danubecultureandtourism.eu/news/application-process-under-danube-strategic-project-fund-is-open   

Пакетът се състои от следните документи:

  1. DSPF Насоки за кандидатстване
  2. DSPF Правила за допустимост
  3. DSPF Формуляр за кандидатстване (“A” и “B”)
  4. DSPF Бюджет на проекта
  5. DSPF Формуляр за стратегически партньор

Документите по т. 1 и 2 са разписани, за да запознаят потенциалните кандидати с инициативата, за да ги подпомогнат в преценката дали това е правилният фонд за финансиране на планирания от тях проект и за да ги запознае със специфичните правила и задължения, приложими както за водещия партньор, така и за другите партньори по проекта.

Документите по т. 3 и т. 4 представят формулярите към документите за кандидатстване, които следва да бъдат попълнени от кандидата (водещия партньор) в сътрудничество с останалите партньори по проекта и да бъдат изпратени на координаторите по Приоритетна област 3 на  Стратегията на ЕС за Дунавския регион, упоменати по-горе в информацията. В зависимост от вида на планирания проект (A или B), съответния за всеки вид формуляр за кандидатстване е необходимо да бъде попълнен. Бюджетът на проекта е един и същ за двата вида проекти. И двата документа трябва да бъдат попълнени на английски език.

Документът по т. 5 е формуляр за стратегически партньор, който може да бъде попълнен за 1 до 3 стратегически партньора, ако е приложимо.

Потенциалните кандидати трябва да изпратят попълнените документи за кандидатстване до координаторите по Приоритетна област 3 до 15 Февруари 2017 г. в следния формат:

DSPF Формуляр за кандидатстване (“A” или “B”) - отворен word документ

DSPF Формуляр за кандидатстване (“A” или “B”) – подписан и сканиран (PDF формат на всички страници) 

DSPF Бюджет на проекта – отворен Excel документ

DSPF Бюджет на проекта - подписан и сканиран (PDF формат на всички страници) 

DSPF Формуляр за стратегически партньор (ако е приложимо, за максимум до 3 броя) - подписан и сканиран.

Допълнителна информация във връзка с обявената процедура, можете да откриете на следния адрес: http://www.danubecultureandtourism.eu/news/application-process-under-danube-strategic-project-fund-is-open

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon