Отворена е покана към малки и средни предприятия (МСП) за кандидатстване за финансиране по проект Star Growth, финансиран по програма COSME - европейската програма за малки и средни предприятия

07 юли 2023

От близо 20 години Европейският съюз се стреми към устойчиво развитие, а Европейската зелена сделка е пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС. В Стратегията за МСП за устойчива и цифрова Европа също се подчертава, че изграждането на капацитет и подкрепата за МСП са от ключово значение за прехода към устойчивост и цифровизация. Туризмът е един от най-големите и най-бързо развиващите се сектори, който допринася за 11 % от БВП на ЕС и 11,2 % от общата заетост в ЕС. Пандемията от COVID-19 имаше остър и повсеместен ефект върху туристическия сектор. Селските дестинации и екотуризмът се очертаха като най-привлекателните варианти след пандемията, носещи много потенциални ползи, като например смекчаване на сезонността, насърчаване на местните икономики, опазване на природния капитал и повишаване на екологичното съзнание. Ето защо проектът Star Growth се съсредоточава върху подпомагане на прехода към устойчивост и цифровизация на МСП в областта на селския туризъм и екотуризма в 6 държави, като предоставя персонализирани услуги за подкрепа и обучение за устойчиво и бавно развитие на тези сектори.

            Българският партньор в проекта, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ обявява Покана StarGrowth за малки и средни предприятия в селския и екотуризъм. 15 МСП от България ще получат финансова подкрепа до 7500 евро на МСП.

За да могат да кандидатстват за финансиране, предприятията трябва да са установени в държава - членка на ЕС, и да извършват дейност в България, Кипър, Гърция, Италия, Румъния или Словения. Те трябва да имат поне една приключена финансова година и да извършват дейност в "предимно селски региони" и "значително селски региони/междинни региони", съгласно типологията "Градски-селски региони" по NUTS 3. МСП трябва да имат икономическа дейност, свързана с туристическия сектор, в една или повече от следните три категории: Хотели и подобни места за настаняване; Ваканционни и други места за краткосрочно настаняване; Къмпинги, паркинги за превозни средства за отдих и паркинги за ремаркета.

В програмата "Star Growth" могат да участват както МСП в областта на туризма, които изостават по отношение на резултатите в областта на устойчивото развитие, дигитализацията и иновативните практики и решения, така и тези, които са по-напреднали, за да се улесни трансферът на знания и обменът на добри практики между тях и да се насърчи бизнес сътрудничеството. Тя има за цел да:

  1. подкрепи МСП, като възприемат устойчиви и иновативни практики чрез дейности за техническа подкрепа и програми за изграждане на капацитет;
  2. подкрепи МСП чрез процесите на i) подготовка и/или кандидатстване за сертифициране на устойчивост/екология, ii) подготовка и/или генериране на проучвания за екологичния отпечатък на продукта (PEF) и проучвания за екологичния отпечатък на организацията (OEF), iii) прилагане на мерки за подобрение, следващи препоръките от проучванията PEF/ OEF, iv) разработване на стратегически планове за устойчивост;
  3. подпомогне МСП за дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да се даде възможност на техния персонал да се насочи към иновации и устойчивост;
  4. подпомогне МСП чрез повишаване на конкурентоспособността на МСП посредством насърчаване на иновациите в областта на устойчивия туризъм.

Финансовата подкрепа може да помогне предприятията да преодолеят финансовите бариери, които може да са възпрепятствали техния растеж и развитие, особено причинени от COVID-19. Кандидатствайки по поканата на STAR GROWTH, МСП имат възможност да получат финансиране за изпълнение на дейности, ориентирани към устойчивото развитие и/или дигитализацията. Инициативата е част от по-широките усилия на ЕС за подкрепа на МСП и насърчаване на иновациите и дигитализацията в региона.

За да кандидатстват за инициативата StarGrowth, МСП трябва да подадат своите предложения чрез специалния онлайн уебсайт: Call For Proposals - StarGrowth. Предложенията следва да включват подробно описание на дейностите, очакваните резултати/постижения, както и разбивка на еднократните суми и др. Освен това МСП следва да предоставят информация за правния си статут, обхвата на дейността/дейностите, финансовите резултати и др.

Заявления се приемат до 26 юли 2023 г., 17:00 ч. централноевропейско време.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon