Отчитане на туроператорите, получили финансиране по Схема за държавна помощ BG-176789478-2021-03 за възстановяване на дължимите суми на клиенти

14 декември 2021

Министерството на туризма публикува Указания за отчитане на разходите по схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19. Указанията са публикувани и в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/5e25b800-a766-4795-a44a-3fbbb43d392d

Според документа, всички предприятия, получили подпомагане по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19, са длъжни да отчетат използваните средства чрез модула „Комуникация с основна организация ОО)“ на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

 

За отчитане се подават:

  1. Отчет (по образец) от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 (Приложение 1), и
  2. Декларация (по образец) за липса на друго публично финансиране (Приложение № 2).

Срокът за отчитане е до 28 февруари 2022 г.

 

Важно: За улеснение на отчитането, в модула „Комуникация с ОО“ е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане пред МТ“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде изискуемите за отчитането документи: 1) Отчет от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19 и 2) Декларация за липса на друго публично финансиране.

 

Напомняме на получателите на помощ, че при установена необходимост от извършване на промяна в обстоятелствата, настъпила след подаване на заявлението за кандидатстване или след получаване на помощта, по отношение на информацията, декларирана в Приложение № 4 (в частта за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19), се подава ново Заявление-Декларация за промяна в обстоятелствата, декларирани в Таблична форма № 1 към Приложение № 4 (по образец - Приложение № 6), което се подписва с КЕП от лицата, официално представляващи кандидата (вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени). Повече информация, можете да получите от следното съобщение: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vazhna-informaciya...

Препоръчваме, при установена необходимост от промяна в лицата, да подадете попълнената нова декларация към документите за отчитане.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon