Одобрена е Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

12 септември 2015

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020.

Програмата е на стойност 129 млн. евро, с финансиране от Европейския съюз в размер на повече от 110 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и ще допринесе за създаване на нови работни места и растеж чрез насърчаване на предприемаческата дейност и подобряване на капацитета на малките и средните предприятия за разширяване на тяхната дейност отвъд местните пазари. 

Програмата ще акцентира върху следните четири приоритета:

  • конкурентоспособност и новаторство в трансграничния район,
  • устойчивост и приспособимост към климата в трансграничния район,
  • по-добра свързаност на трансграничния район,
  • социално приобщаване в трансграничния район. 
 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon