Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

21 декември 2015

Обявена е втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Inetter V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.

Поканата е отворена за проектни предложения по следните приоритетни оси:
•    2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион: Тематична цел 6 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.   Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство; Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури; Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха;
•    4. Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване: Тематична цел 9 Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище; осигуряване на подкрепа за социални предприятия.
Бюджетът на поканата е в размер на 35 200 000 евро.
Допустими бенефициенти по програмата са национални, регионални и местни власти, организации, управлявани от публичното право и неправителствени организации, отговарящи на определени условия.
Подробна информация и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на електронната страница на следният адрес:

http://www.greece-bulgaria.eu/index.php?option=com_content&view=article&...

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 22.04.2016 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon