Обявена е Четвърта покана за набиране на проектни предложения по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020

08 май 2018

Oт 7 май до 22 юни 2018 г. ще бъде отворена Четвъртата покана за набиране на проектни предложения по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. 

Програмата ще финансира проекти по четирите теми: изследвания и иновации, конкурентоспособност на малките и средни предприятия, нисковъглеродна икономика, околна среда и ресурсна ефективност.

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА подпомага местните, регионалните и националните власти от целия Европейски съюз за разработване и изпълнение на по-добри политики чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват политико-правещи организации от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години.

В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 75% до 85 % за проектни дейности като проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Министерство на регионалното  развитие и благоустройството ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 15% от неговия бюджет в проекта, чрез сключване на договор за предоставяне на национално съфинансиране между министерството и партньора.

В зависимост от броя на партньорите и продължителността, се очаква бюджетът на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

Основно изискване към проектите е поне половината от адресираните политики в проектите да бъдат свързани с политиките, финансирани чрез програмите по Структурните фондове. В тази връзка задължително условие за допустимостта за участие в проектите на организации, които не са пряко ангажирани с изпълнението на тези политики е представянето на писмо за подкрепа от отговорните политико-правещи институции.

В тази връзка управляващите органи на програмите по Структурните фондове в България и институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, може да издават писма за подкрепа на българските партньори, с цел потвърждаване на съответствието на темите и целите на проектите с провежданите от тези органи и институции политики и по-ефективно използване на постигнатите от проектите резултати.

За информация на потенциалните кандидати на електронната страница на програмата са публикувани:

списък на управляващите органи на програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“ и на институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, които могат да издават писма за подкрепа на българските партньори. Списъкът е публикуван и на страницата на МРРБ;

изискванията за разработване на проектните предложения в четвъртата покана;

база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори;

форма за подпомагане на кандидатите в четвъртата покана, включително инструмент за самооценка на проектната идея;

видео обучителни материали за разработване на проектите по програмата;

По време на поканата на кандидатите се предоставя възможност да участват в:

- поредица онлайн обучения в периода 15-18 май 2018 г., свързани с разработването на проектите;

онлайн сесии за въпроси и отговори (сесиите ще се провеждат в петък, като конкретните дати са публикувани на сайта на програмата).

Допълнителна информация:

Facebook: https://www.facebook.com/interregeurope

Twitter: https://twitter.com/interregeurope

Interreg Europe websitewww.interregeurope.eu

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon