МРРБ обявява процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

07 февруари 2023

На 02.02.2023 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.021  „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции: 15.06.2023 г.

 

Основна цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) е за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, в.т.ч. от сектор „Туризъм“.

По-голяма част от направените от Министерството на туризма предложения са приети в окончателния вариант на процедурата.

 

Общият размер на средствата по процедурата: 235 200 000 лева.

 

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“. Документите по процедурата може да откриете на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/7037c9e4-0e51-4268-b8d5-3bc1660dccb4

 

Резюме на процедура за получаване на безвъзмездни средства: BG-RRP-4.021  „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon