МИР обявява процедура за подбор на предложения BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ)

15 февруари 2023

На 14.02.2023 г. Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура за подбор на предложения BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ).

Краен срок за подаване на проектни предложения за изпълнение на инвестиции: 15.05.2023 г.

Основна цел на настоящата процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор, в.т.ч. от сектор „Туризъм“, към екосъобразна дейност.

Общият размер на средствата по процедурата: 200 000 000 лева

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Направените от Министерството на туризма предложения за приотизиране на сектор Туризъм са приети в окончателния вариант на документите.

Кандидатстването се извършва с подаване на проектно предложение изцяло по електронен път посредством попълване на уеб базиран Формуляр в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), а процедурата се администрира от Министерство на иновациите и растежа  като Структура за наблюдение и докладване (СНД) на Програмата за икономическа трансофрмация (ПИТ) към НПВУ.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/10b9787c-b382-40f2-94b9-1bd8b31f8799

 

Резюме на процедура за получаване на безвъзмездни средства: BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Национален План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ)

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon