Министерството на туризма изпълнява проект „Интегрирана туристическа оферта“

08 септември 2021

Проектът “Integrated Tourism Offer” е по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. Изпълнява се по специфична цел 1.3 „Хора за хора“. Общият бюджет по него е 117 431,27 евро, като частта за Министерството на туризма възлиза на 59 944,92 евро. Срокът на изпълнение е 15 месеца от договора за субсидия.

С реализирането на проекта, чрез повишаване на приходите от туризъм, местното население ще добие по-силна мотивация да участва в развитието на региона и неговите богатства. Маршрутът на туристи и посетители, които редовно пътуват до София и Ниш, също ще бъде обогатен от реализацията на “Integrated Tourism Offer” и ще донесе повече конкретни възможности както за местния бизнес, така и на заинтересованите посетители, които желаят да удължат престоя си или да се възползват от офертите, които се предлагат.

Основната целева група по проекта са работещите в туризма, организации, свързани с туристическия сектор, местните власти и населението в трансграничния регион на Нишава, Пчиня, Кюстендил и Перник.

Проектът има две основни цели:

∙ Да се създадат устойчиви мрежи и партньорства в трансграничния регион между туристическите организации, местните власти и други заинтересовани страни и работещи в туристическия сектор, посредством обучения и обща интегрирана туристическа оферта.

∙ Да се подобри визуализацията и запознаването на обществеността за туристическия потенциал на трансграничния регион чрез използване на мултимедийно приложение.

Проектът помогна за обучението за 16 представители на туристическия сектор за етапите на създаване и маркетиране на интегриран туристически продукт, представен в 8 концепции. След оценка от комисия, създателите на 4 концепции продължиха с обучение за работа в дигитална среда - с онлайн платформи и публикуване в Интернет. Друг интересен етап беше провеждането на Кръгла маса с представители на национални и местни власти от България и Сърбия, както и местни туристически организации. Проектът “Integrated Tourism Offer” беше представен на два фестивала с туристическа насоченост от двете страни на границата.

В рамките на инициативата бяха разработени проучване на трансграничния регион, интернет страница за проекта с мобилно приложение, както и видеоклип за дестинациите от финалните четири концепции. За популяризирането на проекта и на трансграничния район пред бъдещите гости и потенциални туристи са изготвени рекламно-информационни материали, в това число и книга за местните легенди и митове. С реализацията си проектът поставя трансграничния регион устойчиво на туристическата карта на Сърбия и България.

Повече информация за проекта и резултатите от него може да се намери на интернет страница http://vilin-grad.com.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon